Tasuta transport 220x220.png (11 KB)

Privaatsuspoliitika

 

Wenesta OÜ (edaspidi Pesapuu Sisustuskeskus) jaoks on oluline isikute privaatsus ning isikuandmete kaitse. Oleme välja töötanud privaatsuspoliitika, mis sätestab isikuandmete töötlemise eesmärgid, tingimused ning andmesubjektide isikuandmetega seonduvad õigused.

Privaatsuspoliitika hõlmab Wenesta OÜ (edaspidi Pesapuu Sisustuskeskus) ja veebilehel www.pesapuu.ee isikuandmete töötlemist.

 

1. Mõisted

1.1 Isikuandmed - igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada identifitseerimistunnuse (nt nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator) või füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

1.2 Isikuandmete töötlemine - automatiseeritud või automatiseerimata toiming isikuandmete või nende kogumitega (nt kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine).

1.3 Vastutav töötleja - füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, kes on esmaseks isikuandmete kogujaks. Vastutav töötleja määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

1.4 Volitatud töötleja - füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja ülesandel ja tema juhendamisel.

1.5 Kolmas isik - füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ. 

1.6 Isikuandmetega seotud rikkumine - edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhuslik või ebaseaduslik hävitamine, kaotsiminek, muutmine, loata avalikustamine või neile juurdepääs.

1.7 Andmesubjekt – isik, kelle isikuandmeid töödeldakse (nt seadme omanik jms).

 

2. Põhimõtted

2.1 Seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte - töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev.

2.2 Eesmärgi piirangu põhimõte - isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

2.3 Võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte - isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt.

2.4 Õigsuse põhimõte - isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud, ebaõiged isikuandmed kustutakse või parandatakse viivitamata.

2.5 Säilitamise piirangu põhimõte - isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks.

2.6 Usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte - isikuandmeid töödeldakse, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid, mis tagavad isikuandmete asjakohase turvalisuse, kaitsevad loata või ebaseadusliku töötlemise ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest.

 

3. Isikuandmete töötlemise turvalisus

3.1 Rakendame isikuandmete kaitseks organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

3.2 Pesapuu Sisustuskeskus võib teatud juhtudel kasutada isikuandmete töötlemiseks volitatud töötlejaid. Pesapuu Sisustuskeskus tagab, et volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid käesoleva poliitika kohaselt, kooskõlas kohalduva õigusega ning rakendades asjakohaseid turvameetmeid.

 

4. Isikuandmete liigid

4.1 Pesapuu Sisustuskeskus töötleb isikuandmeid isikult, kes on isikuandmed avaldanud.

4.2 Pesapuu Sisustuskeskus töötleb järgmiseid isikuandmeid:

 • personaalandmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktisiku ametikoht

 • kontaktandmed: e-posti aadress, kontakttelefon, postiaadress

 • internetiandmed: kasutusseansi andmed, küpsised, veebilehe logiandmed ja IP-aadressid

4.3 Pesapuu Sisustuskeskus on isikuandmete vastutav töötleja, järgides konfidentsiaalsuse  põhimõtteid ning avalikustades isikuandmeid vaid rangelt piiratud ulatuses, tagades isikute privaatsuse.

4.5 Pesapuu Sisustuskeskus volitatud isikutel on ligipääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks.

 

5. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

5.1 Pesapuu Sisustuskeskus töötleb isikuandmeid kas lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, andmesubjekti nõusoleku alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

5.2 Isikuandmete töötlemise eesmärk Pesapuu Sisustuskeskuses:

 • isikute tuvastamine ja autentimine

 • püsikliendiks vormistamine

 • veebilehel kasutajakonto loomine

 • turundusinfo saatmine

 • kauba tarnimine vastavale isikule

 • makse- ja krediiditingimuste väljastamine

 • arve esitamine

 • garantiiteenuste raames kontakteerumine

 • ettenägematute asjaolude ilmnemisel kontakteerumine

 • tehniliste parenduste läbiviimine

 • veebilehtede kasutajasõbralikumaks tegemine

 • anonüümse kasutusstatistika läbiviimine

 

6. Kolmandad isikud ja volitatud töötlejad

6.1 Pesapuu Sisustuskeskus võib isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele rangelt piiratud eesmärkidel:

 • turundusinfo saatmiseks;

 • tagasiside saamiseks;

 • veebilehtede majutusteenuse osutajale kasutuskogemuse parendamiseks

6.2 Kinnitame, et edastame isikuandmeid vaid sellistele kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele, kes rakendavad piisavaid turvameetmeid isikuandmete kaitse turvalisuse tagamisele.

 

7. Alaealiste laste isikuandmete töötlemine

7.1 Pesapuu Sisustuskeskus mõistab alaealiste isikuandmete töötlemise turvalisuse olulisust, rakendades alaealiste isikuandmete töötlemisel kõiki asjakohaseid administratiivseid ja tehnoloogilisi turvameetmeid.

 

8. Andmesubjekti õigused 

8.1 Andmesubjektil on õigus isikuandmete kustutamisele.

8.2 Andmesubjektil on õigus teha päringuid Pesapuu Sisustuskeskusele esitanud teda puudutavate isikuandmete kohta.

8.3 Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemise piiramisele.

8.4 Andmesubjektil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (info@aki.ee). 

 

9. Isikuandmete säilitamine

9.1 Pesapuu Sisustuskeskus säilitab isikuandmeid viisil, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, v.a. seadusest tulenevad nõuded.

9.2 Pesapuu Sisustuskeskus hävitab ja/või kustutab kõik isikuandmed, mille säilitamise eesmärk puudub.

 

10. Küpsiste kasutamine 

10.1 Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt isiku kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutame anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks veebilehe külastajate arvu kohta.

10.2 Veebileht www.pesapuu.ee kasutab küpsiseid, et muuta kasutajakogemus mugavamaks.

10.3 Küpsiste kasutamise mittenõustumisega on võimalik seadmes salvestatud küpsised blokeerida. Selleks tuleb muuta veebilehitseja seadistusi. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi kõik teenused olla kättesaadavad.

 

11. Otseturustusteated

11.1 E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja päises vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

11.2 Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

 

12. Muudatused privaatsuspoliitikas

12.1 Pesapuu Sisustuskeskus ajakohastab privaatsuspoliitikat vastavalt vajadusele.

 

13. Kontakt

13.1 Isikuandmete töötlemist puudutavates küsimustes palume kontakteeruda andmekaitsespetsialistiga: Wenesta OÜ, Tehase 16, Tartu 50107, info@pesapuu.ee, tel. 7366995

Külastage ka meie kaupluseid!

Tallinnas - Pärnu mnt. 139B   tel. 58 866 488             Tartus - Tehase 16   tel. 58 553 531 

 

Tallinna ja Tartu kauplused ja ladu avatud 23.02 kella 10-15, 24.02 suletud